Przejdź do treści
slider1
slider2
slider3
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gminne Przedszkole w Brzeznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://gpbrzezna.podegrodzie.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-29

Data aktualizacji deklaracji: 2021-11-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Jadwiga Szajewska

E-mail osoby kontaktowej: przedszkole.brzezna@op.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 44 58 204

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: -

Adres organu odwoławczego: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Adres e-mail organu odwoławczego: -

Telefon organu odwoławczego: -

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Gminnego Przedszkola w Brzeznej o do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno jest od strony ulicy, wejście po schodach). Dodatkowo obok głównego wejścia z poziomu chodnika jest dostęp do windy. Drugie wejście znajduje się za budynkiem, wejście po schodach, o pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze, o w budynku jest winda, o toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, o nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, o w budynku nie ma pętli indukcyjnych, o w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (wyjątek stanowi tablica informacyjna dotycząca projektu w ramach, którego powstał Gminny Żłobek w Brzeznej) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

1. Toaleta dla osób z niepełnosprawnosciami znajduje sie na parterze.

2 .Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnosciami.

3. Do budynku i wszystkich jego  pomieszczeń za zgodą dyrekrora można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braill'a.

5. W budynku funkcjonuje pętla indukcyjna.

6. Korytarz ( szatnia) przystosowany jest do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.

7. Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe wyposażone w blokadę przed zamykaniem się.

Kazdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępnosci cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy działanie
  • wskazanie dogodnej formy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostepnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie,  najpóźniej w ciągu 7 dni. Jesli w tym terminie zapewnienie dostępnosci  albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciagu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Za niedotrzymanie terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Brzeznej

Brzezna 245, 33-386 Podegrodzie

E- mail: przedszkole.brzezna@op.pl

telefon: 18 44 58 204

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

12183